“ข้อพิพาทดินแดนภายในทะเลจีนใต้”..”The Territorial Disputes within the South China Sea” (2)


 1. GrandeStStorieS
  บริเวณทะเลจีนใต้กล่าวได้ว่าเป็นเส้นทางการจราจรทางทะเลที่คับคั่งที่สุดเป็นอันดับสองของโลก #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:17:47
 2. GrandeStStorieS
  ประมาณกันว่าเกือบครึ่งหนึ่งของเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่ระดับซุปเปอร์แทงเกอร์จะต้องเดินทางผ่านเส้นทางทะเลจีนใต้ #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:18:26
 3. GrandeStStorieS
  นอกจากนี้พื้นที่ในเขตทะเลจีนใต้ยังมีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจากคาดว่าในบริเวณนี้มีแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:19:04
 4. GrandeStStorieS
  ทะเลจีนใต้เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทรแปซิฟิค โดยมีอาณาบริเวณจากทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ ครอบคลุมจากประเทศสิงคโปร์ และช่องแคบมะละกา #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:19:45
 5. GrandeStStorieS
  จนถึงพื้นที่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณช่องแคบไต้หวัน ในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดนั้น มีทั้งแนวปะการัง หินโสโครก และเกาะเล็กประมาณ 200 เกาะ
  Mon, Jun 04 2012 12:20:38
 6. GrandeStStorieS
  นแนวหมู่เกาะสแปรทลีย์ (Spratly Islands) และหมู่เกาะพาราเซล (Paracel Islands) เกาะหรือโขดหินเหล่านี้จำนวนมากเป็นเพียงยอดแหลมโผล่ขึ้นมาจากทะเล
  Mon, Jun 04 2012 12:21:00
 7. GrandeStStorieS
  แผนที่ ทะเลจีนใต้ (แปซิฟิค) .. สแปรซลี่ จะอยู่ติดกับ ฟิลิปปินส์ .. พาลาเซล ขวามือ เวียตนาม http://yfrog.com/mo65109294j
  Mon, Jun 04 2012 12:23:40
 8. GrandeStStorieS
  เป็นอุปสรรคในการเดินเรือไม่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานใดๆ โดยพื้นที่รวมทั้งสิ้นของ หมู่เกาสแปรทลีย์มีไม่ถึง 3 ตารางไมล์ซึ่งเป็นเนื้อที่อันน้อยนิด
  Mon, Jun 04 2012 12:24:06
 9. GrandeStStorieS
  แต่ทว่ามีความสำคัญทางด้านยุทธศาสตร์และการเมืองยิ่งนัก เพราะหากสามารถอ้างสิทธิการเป็นเจ้าของเหนือดินแดนดังกล่าวได้สำเร็จ #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:24:47
 10. GrandeStStorieS
  ก็จะนำไปสู่การอ้างสิทธิเพิ่มเติมในน่านน้ำใกล้เคียง และย่อมรวมถึงทรัพยากรน้ำมันและก๊าซธรรมชาติอันมหาศาล ใต้ท้องทะเลอีกด้วย #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:25:14
 11. GrandeStStorieS
  แทรก.. ขยายความ หมู่เกาะทั้งสองแม้จะมีส่วนที่โผ่ลพ้นน้ำ รวมแล้วเล็กน้อยมาในพื้นที่ แต่ อาณาเขตกระจายไป กว้างขวาง ซึ่งก่คือ อาณาเขตทางทะเล
  Mon, Jun 04 2012 12:26:35
 12. GrandeStStorieS
  แทรก.. นอกจากก๊าซ น้ำมัน อาณาเขตทางทะเลนี้ต่างหากสำคัญมากๆ ถ้าใครเปนเจ้าของ ถึงได้แย่งชิง เกาะโขดหินเหล่านี้ .. มาดู การอ้างสิทธิ..
  Mon, Jun 04 2012 12:28:37
 13. GrandeStStorieS
  การอ้างสิทธิในเขตทะเลจีนใต้ จุดที่มีความขัดแย้งที่สุดและได้รับการจับตามองจากทั่วโลกคือ การอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะสแปรทลีย์ และหมู่เกาะพาราเซล
  Mon, Jun 04 2012 12:29:16
 14. GrandeStStorieS
  ความขัดแย้งนี้เกี่ยวพันถึงการอ้างสิทธิเหนือทรัพยากรธรรมชาติน้ำมัน และก๊าซธรรมชาติ ดังสามารถสรุปได้พอสังเขปดังนี้ #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:30:33
 15. GrandeStStorieS
  1. จีนได้เผยแพร่แผนที่ทางการของตน โดยแสดงเขตพื้นที่คลุมเครือว่า อาจจะครอบคลุมบริเวณหมู่เกาะนาทูนา #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:31:17
 16. GrandeStStorieS
  อันเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ของอินโดนีเซียด้วย ทำให้อินโดนีเซียตอบโต้ด้วยการจัดซ้อมรบ #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:31:52
 17. GrandeStStorieS
  จัดซ้อมรบทางทหารที่ใหญ่ที่สุด เท่าที่เคยมีมาในบริเวณหมู่เกาะนาทูนาในปี พ.ศ. 2539 #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:32:21
 18. GrandeStStorieS
  2. ฟิลิปปินส์ได้ทำการสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ในแหล่ง “มาลาปายา และคามาโก” #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:32:55
 19. GrandeStStorieS
  ซึ่งอยู่ในน่านน้ำที่จีนกำลังอ้างสิทธิ โดยที่จีนไม่เคยได้ทักท้วงมาก่อน #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:33:28
 20. GrandeStStorieS
  3. แหล่งก๊าซธรรมชาติหลายแห่งของมาเลเซีย บริเวณนอกชายฝั่งของเกาะซาราวัค ก็อยู่ในน่านน้ำที่จีนอ้างสิทธิ #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:33:55
 21. GrandeStStorieS
  แต่จีนก็ไม่เคยทักท้วงการพัฒนาแหล่งก๊าซเหล่านี้เช่นเดียวกันกับแหล่งก๊าซของฟิลิปปินส์ #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:34:19
 22. GrandeStStorieS
  เวียดนามและจีนต่างอ้างสิทธิเหนือแหล่งน้ำมันในพื้นที่นอกชายฝั่งเวียดนาม โดยจีนอ้างสิทธิในพื้นที่ทางตะวันตกของหมู่เกาะสแปรทลีย์นี้ว่าเขต #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:34:53
 23. GrandeStStorieS
  เขต Wan Bei-21 (WAB-21) ซึ่งเป็นเขตที่เวียดนามเรียกว่า Block 133, 134, 135 ความขัดแย้งนี้ทำให้บริษัทโคโนโค และปิโตรเวียดนาม #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:35:23
 24. GrandeStStorieS
  ไม่สามารถเข้าเจาะสำรวจบริเวณดังกล่าวได้ตามกำหนด นอกจากนี้แหล่งน้ำมัน Dai Hung (หมีใหญ่) ของเวียดนามก็อยู่ในเขตน่านน้ำที่จีนอ้างสิทธิเช่นกัน
  Mon, Jun 04 2012 12:36:48
 25. GrandeStStorieS
  5. ในพื้นที่บริเวณอ่าวไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทะเลจีนใต้ที่มีก๊าซธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แต่ยังไม่มีการกำหนดเส้นแบ่งเขตแดนในทะเลจีนใต้ที่ชัดเจน
  Mon, Jun 04 2012 12:37:22
 26. GrandeStStorieS
  แม้กระนั้นได้มีหลายบริษัทที่ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อทำการขุดสำรวจไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถเริ่มดำเนินการได้ในบริเวณ #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:37:52
 27. GrandeStStorieS
  ในส่วนพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทยกับเวียดนาม โดยได้มีการเจรจาตกลงกันได้ตั้งแต่เมื่อเดือนสิงหาคม 2540 #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:39:19
 28. GrandeStStorieS
  การอ้างสิทธิต่างๆ นี้มีรากฐานมาตั้งแต่ในประวัติศาสตร์ แต่ก็อยู่บนหลักการซึ่งเป็นที่ยอมรับกันเป็นสากล #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:40:00
 29. GrandeStStorieS
  ซึ่งอนุญาตให้แต่ละประเทศสามารถอ้างสิทธิเหนืออาณาเขตนอกชายฝั่งบริเวณที่เป็นไหล่ทวีปของประเทศนั้นๆ ได้ #eppo
  Mon, Jun 04 2012 12:40:27
Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: