“ความเป็นมาโดยย่อของการทุจริตคอรัปชั่นและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในประเทศไทย” โดย รศ.วิทยากร เชียงกูล


 1. GrandeStStorieS
  การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาเก่าแก่ในสังคมไทยและสังคมโลก #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 00:18:37
 2. GrandeStStorieS
  ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์ต้องพึ่งเจ้าเมืองขุนนาง รวมทั้งผู้ทำหน้าที่เจ้าภาษีนายอากรไปเก็บภาษีและส่วย #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 00:22:01
 3. GrandeStStorieS
  และเปิดทางให้เจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้นเก็บบางส่วนไว้เป็นของตนเอง และใช้เลี้ยงลูกน้องแทนเงินเดือน และส่งบางส่วนให้รัฐบาลกลาง #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 00:23:03
 4. GrandeStStorieS
  หากขุนนางไม่เก็บไว้เป็นของส่วนตัวมากเกินไปจนผิดสังเกต หรือจนมีคนร้องเรียนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 00:23:48
 5. GrandeStStorieS
  ระบบและวัฒนธรรมการเก็บภาษีเช่นนี้ คงมีส่วนส่งเสริมการฉ้อราษฎร์บังหลวงในสมัยต่อมา #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 00:24:27
 6. GrandeStStorieS
  ประเทศไทย เริ่มมีการจัดระบบการบริหารราชการแบบตะวันตก (ราวรัชการที่ 5) คือมีการจ่ายเงินให้กับข้าราชการระดับต่างๆ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 00:45:34
 7. GrandeStStorieS
  หากใครเบียดบังทรัพย์สินของราชการมากกว่าเงินเดือนที่ได้จริง เริ่มมีการจับตามองว่า เป็นการฉ้อราษฎร์บังหลวง #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 00:46:10
 8. GrandeStStorieS
  หมายถึงการที่ขุนนางเบียดบังเงินรายได้งบประมาณของราชการ หรือไปรีดไถเอาทรัพย์สมบัติของประชาชนไปเป็นของส่วนตัว #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 00:47:14
 9. GrandeStStorieS
  เนื่องจากประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบขุนนางเก็บภาษีและส่วยเอง รวมทั้งวัฒนธรรมแบบผู้อุปถัมภ์ คือ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 00:47:53
 10. GrandeStStorieS
  คือ ขุนนางต้องดูแลทุกข์สุขของผู้อยู่ใต้อุปถัมภ์มาช้านาน #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 00:48:40
 11. GrandeStStorieS
  เส้นแบ่งว่า อะไรคือการช่วยเก็บส่วยตามปกติ และอะไรคือการฉ้อราษฎร์บังหลวงจึงไม่ค่อยชัดเจน #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 00:49:20
 12. GrandeStStorieS
  แม้กระนั้นก็ตาม การฉ้อราษฎร์บังหลวงในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราช อาจจะมีไม่มากนัก เนื่องจากขุนนางนั้นยำเกรงพระราชอำนาจ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:02:42
 13. GrandeStStorieS
  ทั้งในแง่มีโอกาสถูกลงโทษที่รุนแรงเด็ดขาด และในแง่การผูกพันทางความเชื่อว่า ถ้าคดโกงพระเจ้าแผ่นดินแล้วจะเป็นบาป #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:03:31
 14. GrandeStStorieS
  ทำให้ชีวิตตกต่ำเลวร้ายอย่างถึงที่สุด นอกจากนี้แล้วโอกาสที่ขุนนางสมัยก่อนจะสะสมทุนเพื่อไปลงทุนต่อมีน้อยมาก #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:04:02
 15. GrandeStStorieS
  สมัยก่อนก็ไม่ได้มีสินค้าฟุ่มเฟือยให้ซื้อหาได้มากมายเหมือนในสมัยที่ประเทศไทยพัฒนาเป็นทุนนิยมอุตสาหกรรม มากขึ้น #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:04:52
 16. GrandeStStorieS
  ขุนนางโดยทั่วไปมีฐานะความเป็นอยู่ค่อนข้างดีอยู่แล้ว จึงอาจไม่ค่อยมีแรงจูงใจที่จะฉ้อราษฎร์บังหลวงมากนัก #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:05:40
 17. GrandeStStorieS
  แต่เมื่อระบบการเมืองและเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยและทุนนิยม #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:13:05
 18. GrandeStStorieS
  ข้าราชการและนักการเมืองมีอำนาจมากขึ้นตามลำดับ ทำให้ประชาชนมีค่านิยมยกย่องเงิน มีสินค้าฟุ่มเฟือย #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:14:10
 19. GrandeStStorieS
  มีช่องทางที่จะสะสมและใช้เงินเพิ่มขึ้น การฉ้อราษฎร์บังหลวงจึงขยายตัวเพิ่มขึ้น #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:14:48
 20. GrandeStStorieS
  ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ไทยเกิดขาดแคลนสินค้าที่จำเป็น และมีช่องทางให้เกิดตลาดมืดและการฉ้อราษฎร์บังหลวงกันมาก #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:15:36
 21. GrandeStStorieS
  สาเหตุสำคัญข้อหนึ่งของการขยายตัวของปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น คือ การพัฒนาแบบทุนนิยมด้อยพัฒนาของประเทศไทย #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:23:46
 22. GrandeStStorieS
  ทำให้มีช่องว่างทางอำนาจและความรู้ ข้อมูลข่าวสารระหว่างชนชั้นสูงกับประชาชนมากขึ้น #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:24:48
 23. GrandeStStorieS
  หรือถึงประชาชนบางส่วนจะรู้บ้าง แต่ก็ทำอะไรไม่ได้มาก เพราะประชาชนอยู่กระจัดกระจาย ไม่มีกลุ่มองค์กรในการตรวจสอบ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:26:13
 24. GrandeStStorieS
  กลุ่มคนที่มีอำนาจ มีตำแหน่งหน้าที่ระดับสูง มีโอกาสที่จะทุจริตคอรัปชั่นได้ง่าย โดยที่ประชาชนไม่ค่อยมีโอกาสรู้ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:25:27
 25. GrandeStStorieS
  ยิ่งเป็นยุคที่ปกครองรัฐบาลเผด็จการทหาร เช่น จอมพล ป. พิบูลสงคราม ช่วงปลาย (พ.ศ.2490- 2500) #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:30:22
 26. GrandeStStorieS
  จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัตน์ (พ.ศ. 2500-2506) และจอมพล ถนอม กิตติขจร (พ.ศ. 2506-2510) ไม่มีรัฐสภาตรวจสอบ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:30:57
 27. GrandeStStorieS
  หนังสือพิมพ์และองค์กรประชาชนไม่ค่อยมีเสรีภาพ นักการเมืองยิ่งมีโอกาสทุจริตคอรัปชั่นได้มาก #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:31:37
 28. GrandeStStorieS
  รวมทั้งนักการเมืองใช้ข้าราชการเป็นเครื่องมือ เปิดทางให้ข้าราชการให้ทุจริตคอรัปชั่นแบบ “ส่งส่วย”ให้ผู้บังคับบัญชา #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:32:39
 29. GrandeStStorieS
  หรือแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ด้วย จึงทำให้เกิดการร่วมมือกันคอรัปชั่นโดยไม่ค่อยมีการตรวจสอบคานอำนาจกัน #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:33:21
 30. GrandeStStorieS
  แม้ในบางยุคสมัยจะมีข้าราชการผู้ใหญ่ที่ซื่อตรง และที่คอยทัดทานนักการเมืองอยู่บ้าง เช่น ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:34:31
 31. GrandeStStorieS
  แต่ก็เป็นคนส่วนน้อย และทำหน้าที่ได้จำกัด #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:35:23
 32. GrandeStStorieS
  ทุจริตคอรัปชั่นในยุคตั้งแต่รัฐบาลเผด็จการทหาร จะเป็นการทุจริตคอรัปชั่นจาก งบประมาณของกระทรวงและรัฐวิสาหกิจต่างๆ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:37:59
 33. GrandeStStorieS
  รายได้พิเศษนอกงบประมาณที่แทบไม่มีการตรวจสอบเลย นอกจากนั้นก็เป็นการทุจริตแบบหาผลประโยชน์ค่าหัวคิวและหุ้นลม #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:39:54
 34. GrandeStStorieS
  โดยเฉพาะงบราชการลับ และการเบียดบังจาก รัฐวิสาหกิจที่มีกำไรสูง เช่น สำนักงานสลากกินแบ่ง ซึ่งถือเป็นรายได้พิเศษ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:39:12
 35. GrandeStStorieS
  ในยุครัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งก็ยังคงมีการทุจริตคอรัปชั่นด้วยเช่นกัน เนื่องจากนักการเมืองและข้าราชการมีอำนาจ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:41:35
 36. GrandeStStorieS
  จากโครงการสัมปทานแก่บริษัทเอกชน ที่รับเหมาก่อสร้างหรือขายสินค้าและบริการให้ภาครัฐบาล #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:41:04
 37. GrandeStStorieS
  มากกว่าภาคประชาชนมากมายหลายเท่า และระบบตรวจสอบโดยฝ่ายค้าน หนังสือพิมพ์และองค์กรภาคประชาชน ไม่ค่อยเข้มแข็งมากนัก #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:42:41
 38. GrandeStStorieS
  การเปิดโปงและฟ้องร้องเรื่องนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตคอรัปชั่นได้เป็นบางเรื่อง #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:50:35
 39. GrandeStStorieS
  ส่วนใหญ่จะเป็นแค่ระดับผู้มีตำแหน่งรองๆลงมา เพราะมีการวิ่งเต้นช่วยเหลือ และมีการตัดตอนไม่ให้สาวไปถึงคนระดับสูง #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:51:42
 40. GrandeStStorieS
  นานๆครั้งจะมีระดับรัฐมนตรีติดร่างแหถึงขั้นถูกจำคุกหรือยึดทรัพย์ เนื่องจากหลักฐานชัดเจน ดิ้นหลุดยาก #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:54:22
 41. GrandeStStorieS
  เช่น กรณีการทุจริตจากโครงการก่อสร้างบำบัดน้ำเสียที่คลองด่านที่เริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:52:31
 42. GrandeStStorieS
  และหรือเป็นรัฐมนตรีที่เริ่มมีอำนาจลดลง หรือเป็นบุคคลที่ฝ่ายมีอำนาจมากกว่ายอมตัดทิ้งไปเพื่อรักษาตัวเองและพรรคพวกส่วนอื่นได้ #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:54:45
 43. GrandeStStorieS
  มากกว่าจะมีการวางมาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างเป็นระบบ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:58:37
 44. GrandeStStorieS
  การปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐเท่าที่ผ่านมา เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลมากกว่า #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:58:11
 45. GrandeStStorieS
  แม้จะมีการตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ (ปปง.) #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:59:08
 46. GrandeStStorieS
  แต่เป็นเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ระบบราชการและอิทธิพลของนักการเมือง จึงทำงานอย่างไม่ค่อยได้ผลมากนัก #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 01:59:40
 47. GrandeStStorieS
  หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ 2540 มีการตั้งคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นองค์กรอิสระ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 02:03:08
 48. GrandeStStorieS
  แต่ในทางปฏิบัติก็ขึ้นอยู่กับผู้ได้รับเลือกเข้ามาเป็นคณะกรรมการเป็นใคร ถ้าได้คนที่สุจริต เป็นกลางและกล้าหาญ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 02:04:06
 49. GrandeStStorieS
  ป.ป.ช.ก็จะทำหน้าที่ได้เข้มแข็งพอสมควร #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 02:04:47
 50. GrandeStStorieS
  แต่ถ้าได้ข้าราชการเกษียณหัวเก่าที่เกรงใจหรือเป็นพวกที่มีสายสัมพันธ์กับนักการเมืองที่เป็นรัฐบาล #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 02:04:56
 51. GrandeStStorieS
  ป.ป.ช.ก็มักจะทำหน้าที่ได้เหยาะแหยะ เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรอิสระแบบนี้ในประเทศอื่น #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 02:05:31
 52. GrandeStStorieS
  หลังการเลือกตั้ง พ.ศ.2544 พรรคที่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลคือ พรรคไทยรักไทย เป็นพรรคของนักธุรกิจขนาดใหญ่ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 02:06:04
 53. GrandeStStorieS
  ซึ่งมีทั้งอำนาจเงินทุนและความรู้ความสามารถด้านการจัดการ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 02:08:39
 54. GrandeStStorieS
  พวกเขาเปลี่ยนแปลงวิธีหาผลประโยชน์จากการทุจริตคอรัปชั่นรูปแบบเก่า ซึ่งประชาชนอาจเห็นหรือตรวจสอบได้ง่าย #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 02:09:10
 55. GrandeStStorieS
  ไปเป็นการดำเนินนโยบายและโครงการเศรษฐกิจขนาดใหญ่และการออกกฎหมายต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์กับธุรกิจของพวกเขา #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 02:09:46
 56. GrandeStStorieS
  รวมทั้งรู้จักการผันเงินนอกงบประมาณประจำปี เช่น การให้ธนาคารรัฐปล่อยกู้เพิ่มขึ้น การใช้รายได้จากกองสลากและรัฐวิสาหกิจอื่น #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 02:10:33
 57. GrandeStStorieS
  นักการเมืองยุคใหม่มีวิธีการหาผลประโยชน์ในรูปแบบที่มีความซับซ้อนและซ่อนเร้นมากขึ้นจนประชาชนส่วนใหญ่ยากที่จะตามทัน #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 02:11:41
 58. GrandeStStorieS
  ไปทำโครงการประชานิยมต่างๆที่ได้ทั้งคะแนนเสียง ได้รับผลประโยชน์ในทางเศรษฐกิจให้กับพรรคพวก #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 02:11:08
 59. GrandeStStorieS
  นี่คือที่มาของสิ่งที่เรียกว่า การคอรัปชั่นเชิงนโยบาย หรือปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นรูปแบบใหม่โดยเฉพาะ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 02:12:44
 60. GrandeStStorieS
  ที่มา นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ :
  การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Conflict of Interest)
  วิทยากร เชียงกูล #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 02:14:04
 61. GrandeStStorieS
  ความเป็นมาโดยย่อของการทุจริตคอรัปชั่นและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในประเทศไทย .. วิทยากร เชียงกูล http://witayakornclub.wordpress.com/2008/09/12/ความเป็นมาโดยย่อของการ/
  Wed, Oct 03 2012 02:14:45
 62. GrandeStStorieS
  ความเป็นมาโดยย่อของการทุจริตคอรัปชั่นและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในประเทศไทย .. http://witayakornclub.wordpress.com/2008/09/12/ความเป็นมาโดยย่อของการ/ #witayakornclub #Corruption
  Wed, Oct 03 2012 02:15:43
Advertisements
 1. Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: