Archive for category บทความ / วิเคราะห์ / ยุทธศาสตร์ (Article / Analysis / Strategy)

Article: If PRISM Is Good Policy, Why Stop With Terrorism?


If PRISM Is Good Policy, Why Stop With Terrorism? http://www.theatlantic.com/politics/archive/2013/07/if-prism-is-good-policy-why-stop-with-terrorism/277531/ Advertisements

Leave a comment

Protected: รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี: ภัยคุกคามปี 2013


There is no excerpt because this is a protected post.

Leave a comment

เปรียบ FTA ร่างใหม่ .. RCEP vs TPP ..


รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี: RCEP vs TPP.   RCEP vs TPP     ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556     ขณะนี้ กำลังมีแผนการจัดตั้ง FTA ในภูมิภาค ซึ่ง FTA ตัวแรกเป็น FTA ที่มีอาเซียนเป็นแกน มีชื่อว่า RCEP ส่วน FTA ตัวที่สอง มี สหรัฐฯ เป็นแกน ชื่อว่า TPP คอลัมน์กระบวนทรรศน์ในวันนี้ จะวิเคราะห์ FTA ทั้งสอง และจะนำไปสู่บทสรุปที่ว่า ไทยและอาเซียนควรจะมีท่าทีอย่างไร   RCEP ในการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อปลายปีที่แล้ว ได้มีการจัดทำปฏิญญาร่วม ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ที่มี FTA กับอาเซียน ได้แก่  จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยจะมีการเจรจา FTA ตัวใหม่ ระหว่าง 16 ประเทศ ที่มีชื่อว่า Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP   หากเกิด FTA ระหว่าง 16 […]

Leave a comment

การบริหารหนี้สาธารณะ: สิ่งที่รัฐบาลและประชาชนควรเข้าใจ | TDRI: Thailand Development Research Institute


การบริหารหนี้สาธารณะ: สิ่งที่รัฐบาลและประชาชนควรเข้าใจ | TDRI: Thailand Development Research Institute. การบริหารหนี้สาธารณะ: สิ่งที่รัฐบาลและประชาชนควรเข้าใจ ตีพิมพ์ 2013-03-11 “หนี้สาธารณะคือหนี้ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆตามเกณฑ์ในการจำแนกประเภทเช่นการแบ่งตามแหล่งที่มาของเงินกู้การแบ่งตามระยะเวลาของการกู้การแบ่งตามลักษณะหนี้การแบ่งตามวิธีการก่อหนี้เป็นต้น” ในการนำเสนอของทีดีอาร์ไอในหัวข้อ “ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2556และแนวโน้มหนี้สาธารณะ 2556-2560”โดย ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ชี้ให้เห็นว่าการมีหนี้สาธารณะเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับประเทศที่ยังมีฐานภาษีต่ำและต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนในระบบความคุ้มครองทางสังคม ระบบสวัสดิการ แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องคำนึงถึงมากคือการบริหารหนี้สาธารณะให้มี ‘พื้นที่การคลัง’ (fiscal space) มากพอเพื่อที่จะรองรับความจำเป็นในอนาคตหากมีการขาดดุลเมื่อจำเป็น โดย ดร. สมชัย จิตสุชนได้เสนอแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะไว้ ดังนี้ เพิ่มรายได้รัฐ (อย่างเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ) เช่น การจัดระบบภาษีให้มีลักษณะอัตราก้าวหน้า (progressive) และตรงตามหลักความเสมอภาคทางภาษี และมีการเพิ่มภาษีใหม่ ๆ โดยเฉพาะจากฐานทรัพย์สิน วางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง –ใช้จ่ายเพื่อสร้างฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริงในสังคม บริหารหนี้สาธารณะอย่างโปร่งใส – มีการวางแผนระยะปานกลางถึงยาว (5 ปีเป็นอย่างน้อย)บริหารภาระทางการคลังอย่างเหมาะสม การประมาณการแนวโน้มหนี้สาธารณะ งานนำเสนอได้ประมาณการแนวโน้มหนี้สาธารณะ โดยการคำนวณแนวโน้มหนี้สาธารณะดังกล่าว ภายใต้สมมติฐานหลายประการ เช่นอัตราการเพิ่มของรายจ่ายประจำ อัตราดอกเบี้ย […]

Leave a comment

เร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชาติปราบ “ทุจริต คอร์รัปชั่น” ระยะที่ 2 | TDRI: Thailand Development Research Institute


เร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชาติปราบ “ทุจริต คอร์รัปชั่น” ระยะที่ 2 | TDRI: Thailand Development Research Institute. เร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชาติปราบ “ทุจริต คอร์รัปชั่น” ระยะที่ 2 ตีพิมพ์ 2013-03-06 ทีดีอาร์ไอ (TDRI) ร่วมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)  แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ช. และแผนปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ช.  โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการนำเสนอกรณีศึกษาให้ประชาชนและสังคมทราบกระบวนการการทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางในสาขาสำคัญและเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งนี้ ดร. ณรงค์ ป้อมหลักทอง  ในฐานะหัวหน้าโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  เปิดเผยว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 นี้  เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2551-2555) ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ […]

Leave a comment

The Week the World Stood Still: The Cuban Missile Crisis and Ownership of the World


  The Week the World Stood Still:The Cuban Missile Crisis and Ownership of the World Noam Chomsky The Week the World Stood Still: The Cuban Missile Crisis and Ownership of the World.

Leave a comment

OpEdNews – Article: Noam Chomsky: Why It’s “Legal” When the U.S. Does It


http://www.opednews.com/populum/pagem.php?f=Noam-Chomsky-Why-It-s-Le-by-Tom-Engelhardt-130204-810.html

Leave a comment