Archive for category ปรัชญา / ศาสนา / ลัทธิ / คำคม, โวหาร (Philosophy / Religion / Ideology / Quotes)

“ลัทธิใหม่ และ ลัทธิเก่า ของอเมริกา”..”New World Order” & “Monroe Doctrine” (4)


New World Order การจัดระเบียบโลกใหม่ ที่้ผู้นำควรรู้ posted on 20 Apr 2009 11:56 by leadership in Development เขียนโดย อิศราวดี ชำนาญกิจ Share on Facebook Share on Twitter Share on Pinterest Share on Google Share on Linkedin Share by email HhanumanN Tue, Jun 05 2012 12:40:17 ReplyRetweet 0 likes  ·  0 comments สรุปจาก สถานการณ์ความมั่นคงหลังยุคสงครามเย็น .. World Government แนวคิดนี้เริ่มจากการที่ชาวยุโรปจำนวนมาก #leadership […]

Leave a comment

“ลัทธิใหม่ และ ลัทธิเก่า ของอเมริกา”..”New World Order” & “Monroe Doctrine” (3)


มาย้อนรอย เพื่อดูเหตุที่เมกา ทิ้ง ลัทธิมอนโร ที่ว่าโดดเดี่ยวตนเอง .. Share on Facebook Share on Twitter Share on Pinterest Share on Google Share on Linkedin Share by email HhanumanN Tue, Jun 05 2012 12:16:14 ReplyRetweet 0 likes  ·  0 comments คลองปานามา (Panama Canal) นี้เองที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้นำสหรัฐอเมริกาต้องรีบปรับนโยบายต่างประเทศอย่างเร่งด่วน #haab Share on Facebook Share on Twitter Share on Pinterest Share on Google Share on […]

Leave a comment

“ลัทธิใหม่ และ ลัทธิเก่า ของอเมริกา”..”New World Order” & “Monroe Doctrine” (2)


ลัทธิมอนโร (Monroe Doctrine) เจมส์ มอนโร อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐฯ ได้แถลงการณ์ไว้เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1823 #wikipedia Share on Facebook Share on Twitter Share on Pinterest Share on Google Share on Linkedin Share by email HhanumanN Tue, Jun 05 2012 12:05:40 ReplyRetweet 0 likes  ·  0 comments โดยกล่าวถึงจุดมุ่งหมายที่จะนำพาประเทศให้อยู่ในความสงบ โดดเดี่ยว และ ไม่ต้องการให้ชาติยุโรปเข้ามาแทรกแซงทางด้านการเมือง #wikipedia Share on Facebook Share on Twitter Share on […]

Leave a comment

“ลัทธิใหม่ และ ลัทธิเก่า ของอเมริกา”..”New World Order” & “Monroe Doctrine” (1)


ต้องบอกก่อนนะครับ ว่าไม่เกี้ยวกับหนัง ที่มีองค์กรลับๆ สารพัดนั้นนะ แต่อาจมีเค้าโครงเคียงกัน .. ส่วนตัวไม่เชื่อเรื่ององค์กร ในหนัง .. Share on Facebook Share on Twitter Share on Pinterest Share on Google Share on Linkedin Share by email HhanumanN Tue, Jun 05 2012 11:33:18 ReplyRetweet 0 likes  ·  0 comments มีอยู่จริงๆ จนวันนี้ก่มีแค่ องค์กรลับ สกัล แอนด์โบน .. อันนี้เชื่อมีจริง และเรื่องราวองค์กรนี้มีมาเกิน 100 ปี .. เริ่มจาก ชมรมลับๆใน ม.เยล.. Share on […]

Leave a comment

“ธัมมิกสังคมนิยม (Dhammic Socialism)” ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ (Buddhadasa Bhikkhu)


“ธัมมิกสังคมนิยม (Dhammic Socialism)” ประพันธ์โดย พุทธทาสภิกขุ (Buddhadasa Bhikkhu) ภาพปกหนังสือบางส่วนที่มีการตีพิมพ์ เนื้อหาที่นำมานี้เรียบเรียงโดย พุทธทาสศึกษา http://www.buddhadasa.org/html/articles/1_bdb/dhm_soc.html           การเกิดขึ้นของลัทธิการเมืองใดๆ ย่อมมีปรัชญาการเมืองเป็นรากฐานทั้งสิ้น และคงมีแต่ ปรัชญาการเมืองที่ไม่ขัดต่อสัจจะของธรรมชาติเท่านั้น ที่จะหนุนให้ลัทธิการเมืองนั้น ๆ คงทนถาวรและทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกทั้งใน ระดับปัจเจกบุคคลและระดับสังคม ลัทธิทางการเมืองเท่าที่เกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้ ต่างก็พิสูจน์ ตัวเองมาแล้วมากยุคสมัย ทว่าจวบจนปัจจุบันนี้เราก็ยังไม่สามารถจะบอกได้ว่าลัทธิการเมือง ชนิดใดที่ดีที่สุดสำหรับมนุษย์ แต่สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือ ลัทธิการเมืองในยุคหลังมีแนวโน้มเอนเอียง มาทางโลกียวิสัย (secularization) มากยิ่งขึ้นทุกที และนับวันเมื่อประชากรโลกยิ่งมากขึ้น การแย่งชิงทรัพยากรก็เริ่มมากขึ้นเป็นเงาตามตัว ปัญหาว่าทำอย่างไร จึงจะสรรหาแนวคิดทางการเมือง ที่เหมาะสม สำหรับมนุษย์และธรรมชาติ จึงยังจำเป็นต้องมีการพูดถึงกันอยู่ทุกยุคทุกสมัย            แนวคิดด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ของพุทธทาสภิกขุ ในชื่อ “ธัมมิกสังคมนิยม” นั้นเป็นผลึกความคิดที่ได้จากกระบวนการ “สิกขา” อย่างเป็นระบบในหลักพุทธธรรมทั้งในระดับ ปัจเจกและชุมชน และได้นำเสนอภายใต้หลักศาสนธรรม ซึ่งท่านเน้นย้ำอยู่เสมอว่า การเมืองก็คือศีลธรรม บทความชิ้นนี้เป็นการนำ ธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุ ที่ว่าด้วยเรื่อง “ธัมมิกสังคมนิยม” […]

Leave a comment

“พื้นฐาน 5 ประการของพุทธนิกายเซน”


พื้นฐาน 5 ประการของพุทธนิกายเซน           (1) ความจริงสูงสุดเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแสดงได้ด้วยคำพูด ความจริงสูงสุดของเซนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแสดงออกได้ด้วยคำพูดหรือตัว หนังสือ ดังคำพูดของเซนที่ว่า “การส่งมอบพิเศษนอกคัมภีร์ ไม่ต้องอาศัยคำพูดหรือตัวหนังสือ” ซึ่งก็ตรงกับคำพูดในปรัชญาเต๋าที่ว่า “เต๋าเป็นสิ่งที่ไม่อาจเรียกได้ด้วยคำพูด เต๋าที่เรียกได้ด้วยคำพูดไม่ใช่เต๋าที่แท้จริง” และ “ผู้พูดไม่รู้ ผู้รู้ไม่พูด” พุทธะอันสูงสุดนั้นคือธรรมชาติอันแท้จริงที่มีอยู่ภายในชีวิตของเรานี้เอง เมื่อคำพูดและความคิดปรุงแต่งหยุดลง ธรรมชาติดังเดิมก็พลันปรากฎ           ดังนั้นเซนจึงมุ่งหวังในเรื่องประสบการณ์ ความตื่นของชีวิตมากกว่าคำพูด ประสบการณ์นี้เรียกว่า “ความว่าง” หรือ “ธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะ” หรือธรรมชาติดั้งเดิม เปรียบเสมือนการดื่มน้ำร้อนหรือเย็นรู้ได้โดยไม่ต้องบอก           (2) การฝึกฝนในทางธรรม เป็นสิ่งที่ไม่อาจฝึกได้ (ด้วยความพยายามที่เกิดจากการปรุงแต่ง) ในความคิดปรุงแต่งใดๆก็ตาม จะมีความรู้สึกที่มีตัวตนประสมอยู่ด้วยเสมอ ทำให้เกิดการแบ่งแยกระหว่างสิ่งที่เป็นภายในกับสิ่งที่เป็นภายนอก และทำให้เกิดความยึดมั่นผูกพันกับวัตถุภายนอก ความพยายามที่เกิดจากการปรุงแต่ง ไม่ว่าจะเป็นการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า การท่องพระสูตร การบูชาพระพุทธรูป การประกอบพิธีต่างๆนั้น โดยแท้จริงแล้วเป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ ตรงข้าม บุคคลควรปล่อยจิตใจให้เป็นอิสระ เฝ้าดูและขจัดกระแสแห่งความคิดปรุงแต่ง และจะต้องเข้าถึงธรรมชาติของความเป็นเอง การปฎิบัติธรรมที่แท้จริงจึงเกิดขึ้นได้           (3) ผลบั้นปลายสุดท้าย ไม่มีอะไรที่ใหม่ ประสบการณ์ของความตื่น ความรู้สึกตัวถึงเอกภาพอันแบ่งแยกมิได้ของสรรพสิ่งทั้งมวล […]

,

Leave a comment

“สูงคือฟ้า..ต่ำคือดิน”


“แผ่นดินก่อกำเนิดทุกอย่างบนโลกนี้จริงๆ .. วัตถุดิบขั้นต้นมาจากแผ่นดินทั้งสิ้น น้ำมัน แร่ธาตุ ฯลฯ ..ไม่ ว่าจะของใช้ ของกิน ก่มาจากแผ่นดินทั้งนั้น .. แปลกคนเรามักชอบมองสูงกว่าศรีษะ ตีค่าสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าเท้าว่าไร้ค่า .. หลงลืมต้นกำเนิด” “อย่าลืมดินผืนนี้ แผ่นดินของเรา แผ่นดินไท”

Leave a comment