Archive for category เศรษฐศาสตร์ / Economics

“เอกสารประกอบการพิจารณา พ.ร.บ.เงินกู้ 2,000,000,000,000.-” รายละเอียดโครงการภายใต้แผนงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ


29 มีนาคม 2556 คงต้องบันทึกในหน้าประวัติศสาตร์ของประเทศไทย พ.ร.บ. เงินกู้ฉบับนี้ในวงเงินสูงสุดนับแต่มีประเทศแห่งนี้จนถึงวันนี้ ที่ประชุมรัฐสภา มีมติรับร่างวาระที่ 1 ด้วคะแนน 284 เสียง ต่อ 152 เสียง มีผู้ลงคะแนนทั้งสิ้น 464 คน งดออกเสียง 21 คน และไม่ลงเสียง 7 คน เอกสารทั้งหมดต่อไปนี้ก็คือ 1 ส่วนในประวัติศาสตร์นี้ .. ขอขอบพระคุณผู้กรุณาแบ่งปันไฟล์ข้อมูลนี้ -คุณกรณ์ชนก- เอกสารประกอบการพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติให้อานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ พ.ศ. …. รายละเอียดโครงการภายใต้แผนงาน ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ รายละเอียดทั้งเล่มโปรดโหลดไฟล์ PDF ได้ที่..  https://www.dropbox.com/s/645zctxz6up6h6m/PITLProjects.pdf Advertisements

Leave a comment

เปรียบ FTA ร่างใหม่ .. RCEP vs TPP ..


รศ.ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี: RCEP vs TPP.   RCEP vs TPP     ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556     ขณะนี้ กำลังมีแผนการจัดตั้ง FTA ในภูมิภาค ซึ่ง FTA ตัวแรกเป็น FTA ที่มีอาเซียนเป็นแกน มีชื่อว่า RCEP ส่วน FTA ตัวที่สอง มี สหรัฐฯ เป็นแกน ชื่อว่า TPP คอลัมน์กระบวนทรรศน์ในวันนี้ จะวิเคราะห์ FTA ทั้งสอง และจะนำไปสู่บทสรุปที่ว่า ไทยและอาเซียนควรจะมีท่าทีอย่างไร   RCEP ในการประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อปลายปีที่แล้ว ได้มีการจัดทำปฏิญญาร่วม ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 6 ประเทศ ที่มี FTA กับอาเซียน ได้แก่  จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยจะมีการเจรจา FTA ตัวใหม่ ระหว่าง 16 ประเทศ ที่มีชื่อว่า Regional Comprehensive Economic Partnership หรือ RCEP   หากเกิด FTA ระหว่าง 16 […]

Leave a comment

การบริหารหนี้สาธารณะ: สิ่งที่รัฐบาลและประชาชนควรเข้าใจ | TDRI: Thailand Development Research Institute


การบริหารหนี้สาธารณะ: สิ่งที่รัฐบาลและประชาชนควรเข้าใจ | TDRI: Thailand Development Research Institute. การบริหารหนี้สาธารณะ: สิ่งที่รัฐบาลและประชาชนควรเข้าใจ ตีพิมพ์ 2013-03-11 “หนี้สาธารณะคือหนี้ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆตามเกณฑ์ในการจำแนกประเภทเช่นการแบ่งตามแหล่งที่มาของเงินกู้การแบ่งตามระยะเวลาของการกู้การแบ่งตามลักษณะหนี้การแบ่งตามวิธีการก่อหนี้เป็นต้น” ในการนำเสนอของทีดีอาร์ไอในหัวข้อ “ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2556และแนวโน้มหนี้สาธารณะ 2556-2560”โดย ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ชี้ให้เห็นว่าการมีหนี้สาธารณะเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับประเทศที่ยังมีฐานภาษีต่ำและต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนในระบบความคุ้มครองทางสังคม ระบบสวัสดิการ แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องคำนึงถึงมากคือการบริหารหนี้สาธารณะให้มี ‘พื้นที่การคลัง’ (fiscal space) มากพอเพื่อที่จะรองรับความจำเป็นในอนาคตหากมีการขาดดุลเมื่อจำเป็น โดย ดร. สมชัย จิตสุชนได้เสนอแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะไว้ ดังนี้ เพิ่มรายได้รัฐ (อย่างเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ) เช่น การจัดระบบภาษีให้มีลักษณะอัตราก้าวหน้า (progressive) และตรงตามหลักความเสมอภาคทางภาษี และมีการเพิ่มภาษีใหม่ ๆ โดยเฉพาะจากฐานทรัพย์สิน วางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง –ใช้จ่ายเพื่อสร้างฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริงในสังคม บริหารหนี้สาธารณะอย่างโปร่งใส – มีการวางแผนระยะปานกลางถึงยาว (5 ปีเป็นอย่างน้อย)บริหารภาระทางการคลังอย่างเหมาะสม การประมาณการแนวโน้มหนี้สาธารณะ งานนำเสนอได้ประมาณการแนวโน้มหนี้สาธารณะ โดยการคำนวณแนวโน้มหนี้สาธารณะดังกล่าว ภายใต้สมมติฐานหลายประการ เช่นอัตราการเพิ่มของรายจ่ายประจำ อัตราดอกเบี้ย […]

Leave a comment

เร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชาติปราบ “ทุจริต คอร์รัปชั่น” ระยะที่ 2 | TDRI: Thailand Development Research Institute


เร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชาติปราบ “ทุจริต คอร์รัปชั่น” ระยะที่ 2 | TDRI: Thailand Development Research Institute. เร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชาติปราบ “ทุจริต คอร์รัปชั่น” ระยะที่ 2 ตีพิมพ์ 2013-03-06 ทีดีอาร์ไอ (TDRI) ร่วมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)  แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ช. และแผนปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ช.  โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการนำเสนอกรณีศึกษาให้ประชาชนและสังคมทราบกระบวนการการทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางในสาขาสำคัญและเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งนี้ ดร. ณรงค์ ป้อมหลักทอง  ในฐานะหัวหน้าโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  เปิดเผยว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 นี้  เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2551-2555) ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ […]

Leave a comment

“อภิมหาโปรเจกต์ โครงการท่าเรือน้ำลึก, นิคมอุตสาหกรรมทวาย .. บทวิเคราะห์: โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย ข้อวิพากษ์ด้านความมั่นคง”


ขอบคุณข้อมูล และภาพจาก :  1. บทวิเคราะห์: โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย ข้อวิพากษ์ด้านความมั่นคง โดย พรพล น้อยธรรมราช นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ / ฝ่ายวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม http://dtad.dti.or.th/images/stories/pdf/dawei.pdf 2.โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย จากเวบไซค์ บ้านพุน้ำร้อน-ท่าเรือน้ำลึกทวาย http://banphunamron-dawei.blogspot.com/2012/05/blog-post.html ภาพจาก http://banphunamron-dawei.blogspot.com โครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย ประเทศพม่านั้นได้จุดประเด็นความสนใจ ในระดับนานาชาติซึ่งไม่ใช่แค่ในเรื่องของผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นกับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเซียตะวันออกหรือแม้แต่ของโลกเท่านั้น โครงการดังกล่าวยังได้จุดประเด็นถึงด้าน ความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือแม้แต่ประเด็นของแรงงาน สิ่งแวดล้อม รวมถึงสิทธิ อาจจะเรียกได้ว่าโครงการท่าเรือน้ําลึกทวายแห่งนี้ อาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนของยุทธศาสตร์ ของโลกในอนาคตก็เป็นได้ แต่สิ่งสําคัญที่สุดในป5จจุบันนี้คือประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ รวมไปถึงประชาชนทั่วไปจะต้องเตรียมตัวรับมือกับผลกระทบ หรือแม้แต่รับมือจากผลประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากโครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย เนื่องจากประเทศไทยนั้นถือเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญที่สุดสําหรับโครงการท่าเรือทวาย เพราะนอกจากประเทศไทยโดยบริษัท อิตาเลียนไทย เดเวลลอปเม็นท์ จะเป็นผู้ได้รับสัมปทานหลักจากรัฐบาลพม่าในการก่อสร้างท่าเรือ และถนน รวมถึงสาธารณูปโภคต่างๆ ของท่าเรือแล้ว ประเทศไทยยังจะเป็นเส้นทางหลักในการลําเลียงสินค้า จากท่าเรือทวายไปยังประเทศอื่นในภูมิภาค ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดประสงค์หลักของการก่อสร้างท่าเรือน้ําลึกแห่งนี้อีกด้วย ฉะนั้นรัฐบาลและประชาชนไทยจะต้องทําความเข้าใจกับโครงการท่าเรือน้ําลึกทวายอย่างรอบด้าน นซึ่งมิใช่เพียงแต่ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจที่หลายฝ่ายพยายามจุดประเด็นเท่านั้น แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นในมุมอื่นๆ เช่นความมั่นคง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือแม้แต่ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ยังคงเป็นประเด็นที่ประเทศไทยจะต้องให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเพื่อหาวิธีรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น บทความชิ้นนี้จะชี้ให้เห็นถึงผลกระทบจากโครงการท่าเรือน้ําลึกทวายต่อความมั่นคงของไทย […]

Leave a comment