“ไม่รักชาติ แล้วจะรักชาติหมาที่ไหน” .. รักชาติ ไม่คลั่งเพราะมีสติ มีภูมิรู้พอให้คิดรอบ .. กรณี 4.6 ตร.กม.


ยังมีคนไทยเองที่เข้าใจผิด ว่าคดีที่กำลังดำเนินการกันนี้เพราะแย่ง ปราสาทพระวิหาร จริงๆไม่ใช่ เราโดนตัดสินให้เขมรไปแล้ว 2505 แต่ตอนนี้เขมรยื่นตีความในคดีนั้น เพื่อให้ได้ พท. 4.6 ตร.กม.อ้างแผนที่ 1:2แสน ที่ฝรั่งเศสทำ สยามยอมให้ทำเพราะไม่มีผู้ชำนาญ แต่การสำรวจร่วมกัน ฝรั่งเศสเขียน ผลจาก อนุสัญญา 1904 สยาม-ฝรั่งเศส ก่อนหน้านั้น ฝรั่งเศสนำเรือปืนมาขู่ (ยุคล่าอาณานิคม) เรายอมเสียดินแดนให้ในอินโดจีน (อนึ่ง ฝรั่งเศสเร่งยึดครองแผ่นดินแถวนั้น อาจเพราะจะมีการทำสัญญาลับกับอังกฤ ต่อมาคือ เมษายน 1904 หลังทำอนุสัญญา สยาม-ฝรั่งเศษ 2 เดือน อังกฤษกับ ฝรั่งเศส ตกลงสัญญาลับที่เรียกว่า Entente_cordiale ตามนี้ http://en.wikipedia.org/wiki/Entente_cordiale ซึ่งมีการระบุว่า จะไม่รุกรานสยาม เพราะใช้เป็นเขตกันชนเขาทั้ง 2 ปท. และเหตุที่ทำเพราะการที่เยอรมันเริ่มเติบใหญ่ในยุโรป 2 ชาตินี้จึงตกลงลับกัน เพื่อลดปัญหาตีกันเอง รักษาอาณานิคมตนไว้ด้วย ** นี้เป็นสิ่งที่ผมคาดว่า ทำให้ฝรั่งเศสเร่งยึดอินโดจีน บีบบังคับสยาม เพราะเขาย่อมรู้ล่วงหน้าในการเจรจาอยู่แล้วกับอังกฤษ […]

Leave a comment

การบริหารหนี้สาธารณะ: สิ่งที่รัฐบาลและประชาชนควรเข้าใจ | TDRI: Thailand Development Research Institute


การบริหารหนี้สาธารณะ: สิ่งที่รัฐบาลและประชาชนควรเข้าใจ | TDRI: Thailand Development Research Institute. การบริหารหนี้สาธารณะ: สิ่งที่รัฐบาลและประชาชนควรเข้าใจ ตีพิมพ์ 2013-03-11 “หนี้สาธารณะคือหนี้ซึ่งเกิดจากการกู้ยืมเงินของรัฐบาลเมื่อรัฐบาลมีรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายสามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆตามเกณฑ์ในการจำแนกประเภทเช่นการแบ่งตามแหล่งที่มาของเงินกู้การแบ่งตามระยะเวลาของการกู้การแบ่งตามลักษณะหนี้การแบ่งตามวิธีการก่อหนี้เป็นต้น” ในการนำเสนอของทีดีอาร์ไอในหัวข้อ “ประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2556และแนวโน้มหนี้สาธารณะ 2556-2560”โดย ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ชี้ให้เห็นว่าการมีหนี้สาธารณะเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับประเทศที่ยังมีฐานภาษีต่ำและต้องการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน และการลงทุนในระบบความคุ้มครองทางสังคม ระบบสวัสดิการ แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องคำนึงถึงมากคือการบริหารหนี้สาธารณะให้มี ‘พื้นที่การคลัง’ (fiscal space) มากพอเพื่อที่จะรองรับความจำเป็นในอนาคตหากมีการขาดดุลเมื่อจำเป็น โดย ดร. สมชัย จิตสุชนได้เสนอแนวทางการบริหารหนี้สาธารณะไว้ ดังนี้ เพิ่มรายได้รัฐ (อย่างเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ) เช่น การจัดระบบภาษีให้มีลักษณะอัตราก้าวหน้า (progressive) และตรงตามหลักความเสมอภาคทางภาษี และมีการเพิ่มภาษีใหม่ ๆ โดยเฉพาะจากฐานทรัพย์สิน วางแผนการใช้จ่ายอย่างระมัดระวัง –ใช้จ่ายเพื่อสร้างฐานทางสังคมและเศรษฐกิจ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างแท้จริงในสังคม บริหารหนี้สาธารณะอย่างโปร่งใส – มีการวางแผนระยะปานกลางถึงยาว (5 ปีเป็นอย่างน้อย)บริหารภาระทางการคลังอย่างเหมาะสม การประมาณการแนวโน้มหนี้สาธารณะ งานนำเสนอได้ประมาณการแนวโน้มหนี้สาธารณะ โดยการคำนวณแนวโน้มหนี้สาธารณะดังกล่าว ภายใต้สมมติฐานหลายประการ เช่นอัตราการเพิ่มของรายจ่ายประจำ อัตราดอกเบี้ย […]

Leave a comment

เร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชาติปราบ “ทุจริต คอร์รัปชั่น” ระยะที่ 2 | TDRI: Thailand Development Research Institute


เร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชาติปราบ “ทุจริต คอร์รัปชั่น” ระยะที่ 2 | TDRI: Thailand Development Research Institute. เร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชาติปราบ “ทุจริต คอร์รัปชั่น” ระยะที่ 2 ตีพิมพ์ 2013-03-06 ทีดีอาร์ไอ (TDRI) ร่วมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)  แผนยุทธศาสตร์สำนักงาน ป.ป.ช. และแผนปฏิบัติการสำนักงาน ป.ป.ช.  โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ให้เกิดการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศ พร้อมทั้งการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการนำเสนอกรณีศึกษาให้ประชาชนและสังคมทราบกระบวนการการทุจริตคอร์รัปชั่นตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางในสาขาสำคัญและเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม ทั้งนี้ ดร. ณรงค์ ป้อมหลักทอง  ในฐานะหัวหน้าโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2  เปิดเผยว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติฯ ระยะที่ 2 นี้  เป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2551-2555) ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ […]

Leave a comment

The many faces of Hugo Chavez — RT In vision


The many faces of Hugo Chavez — RT In vision.

Leave a comment

The Week the World Stood Still: The Cuban Missile Crisis and Ownership of the World


  The Week the World Stood Still:The Cuban Missile Crisis and Ownership of the World Noam Chomsky The Week the World Stood Still: The Cuban Missile Crisis and Ownership of the World.

Leave a comment

OpEdNews – Article: Noam Chomsky: Why It’s “Legal” When the U.S. Does It


http://www.opednews.com/populum/pagem.php?f=Noam-Chomsky-Why-It-s-Le-by-Tom-Engelhardt-130204-810.html

Leave a comment

“ความเป็นมาโดยย่อของการทุจริตคอรัปชั่นและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในประเทศไทย” โดย รศ.วิทยากร เชียงกูล


มาทำความรู้จัก #Corruption จากบทความ ความเป็นมาโดยย่อของการทุจริตคอรัปชั่นและปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในประเทศไทย โดย รศ.วิทยากร เชียงกูล .. ข้อมูลคัดย่อจาก ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล HhanumanN Wed, Oct 03 2012 00:17:12 ReplyRetweetFavorite การทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นปัญหาเก่าแก่ในสังคมไทยและสังคมโลก #witayakornclub #Corruption HhanumanN Wed, Oct 03 2012 00:18:37 ReplyRetweetFavorite ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชพระมหากษัตริย์ต้องพึ่งเจ้าเมืองขุนนาง รวมทั้งผู้ทำหน้าที่เจ้าภาษีนายอากรไปเก็บภาษีและส่วย #witayakornclub #Corruption HhanumanN Wed, Oct 03 2012 00:22:01 ReplyRetweetFavorite และเปิดทางให้เจ้าหน้าที่รัฐเหล่านั้นเก็บบางส่วนไว้เป็นของตนเอง และใช้เลี้ยงลูกน้องแทนเงินเดือน และส่งบางส่วนให้รัฐบาลกลาง #Corruption HhanumanN Wed, Oct 03 2012 00:23:03 ReplyRetweetFavorite หากขุนนางไม่เก็บไว้เป็นของส่วนตัวมากเกินไปจนผิดสังเกต หรือจนมีคนร้องเรียนก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ #witayakornclub #Corruption HhanumanN Wed, Oct […]

Leave a comment